V sončni elektrarni se elektromagnetno valovanje Sonca pretvarja v enosmerni električni tok in napetost. Proces pretvorbe je popolnoma neslišen, varen, zanesljiv in okolju prijazen, poteka pa tudi ob difuzni sončni svetlobi.

Shema delovanje sončne celice

Shema delovanje sončne celice

Z vidika ekologije veljajo sončne elektrarne za čiste in okolju prijazne, saj ne povzročajo nobenih emisij toplogrednih in drugih plinov. Kot primer navedimo, da 1 MW velika sončna elektrarna letno proizvede 1,1 GWh električne energije, kar je ekvivalent porabe 320 povprečnih slovenskih gospodinjstev. V primerjavi s proizvodnjo električne energije iz lignita 1 MW velika sončna elektrarna v Sloveniji pomeni prihranek 1.100 ton CO2 vsako leto njenega obratovanja.

 

 

 

 

Shema delovanja sončne elektrarne

Shema delovanja sončne elektrarne

KATERI SO OSNOVNI GRADNIKI SONČNIH ELEKTRARN?

Osnovni elementi sončnih fotonapetostnih elektrarn so sestavljeni iz dveh sklopov. Prvega predstavljajo fotonapetostni moduli, ki so srce vsake sončne elektrarne in imajo vlogo pretvarjanja elektromagnetnega valovanja sonca v enosmerni električni tok in napetost. Drugi sklop so elektroenergetski elementi, ki služijo uporabi proizvedene električne energije za posamezne namene. Mednje spadajo: razsmerniki, nosilna konstrukcija, priključni kabli, DC in AC spojišča, regulatorji, akumulatorji, stikalne in zaščitne naprave ter ostali inštalacijski material.

Ena izmed najpomembnejših lastnosti fotonapetostnih modulov je njihova dolga življenjska doba, ki zagotavlja dolgoročno donosnost naložbe v sončno elektrarno.

ZAKAJ JE SMOTRNO INVESTIRATI V SONČNO ELEKTRARNO?

Električno energijo, ki jo proizvede sončna elektrarna, lahko uporabimo za lastne potrebe. Električna energija iz lastne sončne elektrarne je cenejša od tiste, ki jo kupujemo iz omrežja.

Na mnogih trgih po svetu je še vedno zelo zanimivo investirati v sončne elektrarne z namenom prodaje v omrežje, saj številne države nudijo sisteme subvencioniranih odkupnih cen in tako omogočajo investitorju v sončno elektrarno, da proda proizvedeno električno energijo  po višji zagotovljeni odkupni ceni od trenutne tržne cene električne energije.  Gre za eno zelo varnih in zanesljivih naložb, pri čemer energijski izplen in dolgoročno delovanje elektrarne veliko bolj vplivata na njeno donosnost kot izhodiščni stroški.
Republika Slovenija spodbuja investicije v sončne elektrarne z zagotovljenimi odkupnimi cenami. Višina zagotovljenih odkupnih cen velja za obdobje 15 let in je odvisna od tipa ter velikosti sončne elektrarne. Po preteku tega obdobja pa bo lahko investitor svojo proizvedeno električno energijo prodajal na trgu najugodnejšemu ponudniku. Pravilno postavljena sončna elektrarna mu bo tako zagotavljala stabilen mesečni donos več desetletij, saj je njena življenjska doba kar 40 let in več.

 

POGOJI ZA POSTAVITEV SONČNE ELEKTRARNE

  • Usmeritev strehe proti jugu, najbolje z naklonom okrog 30°
  • Brez senčenja na površini strehe ali v okolici
  • Statična ustreznost objekta, ki omogoča dodatno obremenitev strešne površine (od 15 do 30 kg/m2)
  • Dobra ohranjenost kritine
  • Presoja o požarni varnosti
  • Strelovodna zaščita
  • Gradbeno dovoljenje je potrebno le za sončne elektrarne na tleh in strešne sončne elektrarne, večje  od 1 M

KAKO VELIKO ELEKTRARNO (V kW) LAHKO POSTAVIM NA SVOJ OBJEKT?

Velikost sončne fotonapetostne elektrarne je odvisna od mesta postavitve – naklona, orientacije, morebitnega senčenja in nekaterih drugih dejavnikov. Načeloma velja, da za 1 kW moči potrebujemo med 8 in 20 kvadratnih metrov. Elektrarna na ravni strehi ali zemljišču zavzame bistveno več prostora kot elektrarna na strehi z naklonom, ker se je treba izogibati medsebojnemu senčenju modulov.

GAŠENJE POŽARA NA SONČNI ELEKTRARNI

Gasilska zveza Slovenije je na podlagi intervencijskih navodil nemške gasilske zveze (DFB) pripravila priporočila za gasilce. Priporočila jasno določajo, kako je treba ravnati v primeru požara na objektu, ki je opremljen s sončno elektrarno. Požar se lahko gasi z vodo ob upoštevanju predpisane najmanjše varnostne razdalje, ki pri gašenju energetskih naprav pod srednjo napetostjo z ročnikom za vodno meglico znaša 1 meter, pri gašenju z vodnim curkom pa 5 metrov. Ognjene zublje je mogoče ustaviti tudi z gasilnikom s prahom, CO2 gasilnikom, uporaba gasilnika s peno pa je mogoča samo za gašenje naprav, ki niso pod napetostjo.

S 1. januarjem 2012 se je začel uporabljati tudi spremenjen Pravilnik o požarnem redu, ki določa, da je treba požarni načrt izdelati za objekte, ki so opremljeni s sončno elektrarno, povezano na javno električno omrežje. Požarni načrt mora biti izobešen na vidnem mestu, z njim pa mora biti seznanjena tudi območna gasilska enota.